งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางและเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านขันหอม-บ้านสา-บ้านสาเจริญ ตำบลแม่เจดีย์ ยาว 1,464 เมตร หรือม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางและเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านขันหอม-บ้านสา-บ้านสาเจริญ  ตำบลแม่เจดีย์ ยาว 1,464 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,543.20 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง