งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภาฯ

ยงยทธ

                                                   นายยงยุทธ  ยาวุฒิ

                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

                                                                    

 

 

                 สวาท                        ปราญชล

                นายสวาท  ชื่นจิตร                       นางสาวปราญชลี  วงค์คำยอด

          รองประธานสภาอบต.แม่เจดีย์                  เลขานุการสภาอบต.แม่เจดีย์

 

 

    อดร1       กมไหล           พวงเพชร

       นายอุดร  นะนุ่น                  นางกิมไหล่ สิงหราช          นางพวงเพ็ชร ชัยดิลกวงศ์

    ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 1           ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 2           ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 5

 


    สมจตร        วโรจน             สยาม  

       นายสมจิตร  เสาร์ปา            นายวิโรจน์  แสนใจงาม             นายสยาม  ทองสว่าง

    ส.อบต.แม่เจดีย์  หมู่ที่ 6         ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 7           ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 9

 

 

    เขอน       สนทร            สมพงษ

        นายเขื่อน  รินคำ                 นายสุนทร  สุดเล็ก                   นายสมพงษ์ เพียรชนะ

   ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 10       ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 12           ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 13 

 

 

 

 

     นมตร        เจษฏ           จนทร 

       นายนิมิตร  รอดนา                    นายเจษฎ์ ใจดี                      นายจันทร์ โกสุโท

   ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 14       ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 15          ส.อบต.แม่เจดีย์ หมู่ที่ 16 

 

 

Line อบต.แม่เจดีย์

line

2024 01 30 13 13 54

2024 01 30 13 13 59

2024 01 30 13 13 56