งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน