งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 

         tawin

นายถวิล  ทานศิลา
นายก อบต.แม่เจดีย์

                Tel. 08-1530-8630

 
     

      saripon

นายสริภณ  จันทร์ติ๊บ
รองนายก อบต.แม่เจดีย์

               Tel.08-5627-8082

             S 3178498 1 2 1

 

นางสาวศรีแพร ชมชื่น
เลขานุการนายก อบต.

              Tel.09-7979-6780

    prayad

นายประหยัด  ยาวิราช
รองนายก อบต.แม่เจดีย์

              Tel.08-71757161