งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต

รายงานผลสรุปการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) รอบ 6 เดือน

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 65-มีนาคม 65) รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565

 

รายงานผลการดำเนิการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565