งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

..ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-ซ่อมแซมผิวจราจรเคพซีลโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางบ้านป่าแงะ-ทุ่งยาว ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวรงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย