งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

..ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563