งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูลการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการให้ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส (ม.ค.-มี.ค. 2565)

ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการให้ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2666 ราย 6 เดือน

ข้อมูลสถิติการให้บริการให้ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566