งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4  ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน ธันวาคม 2562)

แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563)

แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - เดือน มิถุนายน 2563

แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 - เดือน กันยายน 2563)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564

แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 - เดือน ธันวาคม 2563)

แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 - เดือน มีนาคม 2564)

แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 - เดือน มิถุนายน 2564)

งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564