งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.การจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผน

2.เวทีประชมคม สปสช.

3.ประชมคมขยายเขตไฟฟ้า

 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ในปี 2564

1.การร่วมการดำเนินการวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 

2.งานสวัสดิการสังคมฯ 

   

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ในปี 2565

 

 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ในปี พ.ศ. 2566

การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การจัดจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

 

Line อบต.แม่เจดีย์

line

2024 01 30 13 13 54

2024 01 30 13 13 59

2024 01 30 13 13 56