งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ อบต.แม่เจดีย์

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ (Vision)
“ มุ่งพัฒนาสังคมและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประชาชนตำบลแม่เจดีย์มีสุขถ้วนหน้า ”

 

พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. พัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจและการเกษตรจัดให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
3. จัดให้มีการบริการสวัสดิการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมและส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านสาธารณสุข
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5. ส่งเสริมเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
6. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการในองค์กรให้ได้ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. เพื่อให้การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว
2. เพื่อส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของการผลิตผลทางการ เกษตรและให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
3. เพื่อพัฒนาการบริการจัดการทางด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5. เพื่อให้ชุมชนรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านและตำบล
6. เพื่อให้การเมืองการปกครอง และบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ