งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

3.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

4.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

6. รายงานผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 16 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

7. รายงานผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 16 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

8.1 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8.2 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8.3 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

..........................

Line อบต.แม่เจดีย์

line

2024 01 30 13 13 54

2024 01 30 13 13 59

2024 01 30 13 13 56