งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

3.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

4.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

6. รายงานผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 16 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

7. รายงานผลการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 16 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

8.1 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8.2 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8.3 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

..........................