งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

3.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

4.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

 

 

..........................