งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลแม่เจดีย์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองคืการบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ ฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ ฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

Line อบต.แม่เจดีย์

line

2024 01 30 13 13 54

2024 01 30 13 13 59

2024 01 30 13 13 56