งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่เจดีย์ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 2 บ้านขันหอม หมู่ที่ 3 บ้านสา หมู่ที่ 4 บ้านสันกู่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 6 บ้านสันมานะ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 14 บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 15 บ้านป่าซางพัฒนา และหมู่ที่ 16 บ้านสาเจริญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ 158 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 112,500 ไร่ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 87,750 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ราบคิดเป็น ร้อยละ 20 หรือประมาณ 22,500 ไร่ และพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำห้วย หนอง คลองบึง คิดเป็นร้อยละ 2 หรือประมาณ 2,250 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และ ตำบลโหลงขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 90 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 5 อาชีพค้าขายและรับราชการ ร้อยละ 5 ของประชากรในพื้นที่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,614 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.37 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 750 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวจังหวัดเชียงรายมาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย จนถึงสามแยกวังเหืนอ ระยะทางประมาณ 100 กม. 
การคมนาคม ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอลาดยางแล้วทั้งหมด,ถนนภายในหมู่บ้านลาดยางแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็น 
1. ถนนคอนกรีตจำนวน 22 สาย รวมระยะทาง 4,691 กิโลเมตร 2.ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย รวมระยะทาง 4.7 กิโลเมตร 
3. ถนนลูกรัง จำนวน 52 สาย รวมระยะทาง 58,379 กิโลเมตร 4. สะพาน คสล. จำนวน 11 แห่ง และสะพานไม้ จำนวน 18 แห่ง

ผลิตภัณฑ์

ไม้แกะสลัก-ชาหยดน้ำค้าง-ชาน้ำตกเลาลี-เครื่องปั้นดินเผา