งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบ 64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ปีงบ 64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบ 64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบ 65

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ปีงบ  65 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ปีงบ  65 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบ  65 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำ คสล. บ้านสันมะนะ  หมู่ที่  6  ตำบลแม่เจดีย์ (ปีงบ 67)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  คสล.(ซอย 1/2  ริมทุ่ง) บ้านสันมะนะ  หมู่ที่  6  ตำบลแม่เจดีย์ (ปีงบ 67)

ประกาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  คสล.(ซอย 2) บ้านหนองบัว  (สันป่าก่อ) หมู่ที่  10  ตำบลแม่เจดีย์ (ปีงบ 67)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  คสล.หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  32 (ซอย 10  ต่อจากจุดเดิม) บ้านสา  หมู่ที่  3  ตำบลแม่เจดีย์ (ปีงบ 67)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  คสล.(ซอย 3/1) บ้านป่าแงะ  หมู่ที่  5  ตำบลแม่เจดีย์ (ปีงบ 67)