งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านขันหอม-บ้านสา-บ้านสาเจริญ ตำบลแม่เจดีย์

4.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ป่าช้า  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 12 

5.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า)

6.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  สันกู่  หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เจดีย์  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

7.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รัหัสสายทาง  ชร.ถ  104-0005  สายทางบ้านสา  หมู่ที่ 3  บ้านสา  ตำบลแม่เจดีย์

8.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  ป่าแงะ  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่เจดีย์

9.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จัดซื้อ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน  6  ล้อ  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่รา  6,000  ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170  กิโลวัตต์  จำนวน  1  เครื่อง

10. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ