งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศ/คำสั่ง กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาและทางสาธารณะ

ประกาศ/คำสั่ง กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาและทางสาธารณะ

*********************

งบประมาณ พ.ศ. 2565

 

*************************

งบประมาณ พ.ศ. 2566

 

คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ

รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาฯ

หนังสือแจ้งรายงานมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ