งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

ประกาศ/คำสั่ง กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาและทางสาธารณะ

ประกาศ/คำสั่ง กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาและทางสาธารณะ

*********************

งบประมาณ พ.ศ. 2565