งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

 การบริหาร/โครงสร้างองค์กร

        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย  2  ฝ่าย ประกอบด้วย

      (1) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 1 คน        ตำบลแม่เจดีย์มี 16 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์มีจำนวน 15 หมู่บ้าน                  และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ จำนวน 15 คน

       (2) ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  มีคณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน ได้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น  โดยการกำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลและสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยบริหารงานได้ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล มีวาระการทำงาน ๔ ปี และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน      2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน

 

การบริหารส่วนราชการขององค์การปกครองส่วนตำบลแม่เจดีย์

          ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน          ส่วนตำบล ตลอดจนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สำนักปลัดองค์การบริหาร   ส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  คือ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

          ส่วนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มีการแบ่งส่วนงานการบริหารออกเป็นส่วนต่าง ๆ โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

           1. สำนักปลัด อบต.  

             ควบคุม ตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบาย   และแผน งานควบคุมดูและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานเรียบเรียงและเตรียมการสําหรับประชุม งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลและราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป ตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล

           2. กองคลัง

            ดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการ ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน        เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการ    เบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานการแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการ ปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานการคลังได้ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทํารายงานการประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ ประมาณการรายรับรายจ่าย กําหนดรายจ่าย ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนํา วิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็น กรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย เช่น กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูล ทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น การให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน

           3. กองช่าง

              การสํารวจออกแบบ การจัดทําข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ ตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งาน เกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานด้านการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ กำกับดูแลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 

โครงสร้างองค์กรและบุคลากรของหน่วยงาน

vฝ่ายบริหาร

vสมาชิกสภา

vหัวหน้าส่วนราชการ

vสำนักปลัด

vกองคลัง

vกองช่าง

vกองการศึกษา

vหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

แผนผังโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ (ฝ่ายการเมือง)

สไลด1

 

 

 

       แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569)

 สไลด11

โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี