งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน ตุลาคม  2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน ธันวาคม  2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม  2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน  2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม  2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๕

สรุปปัญหาและอุปสรคคของการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖