งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล

open file folder emoji  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
open file folder emoji  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
open file folder emoji  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
open file folder emoji  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
open file folder emoji  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 --> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 --> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักจ้างทั่วไป