งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล

open file folder emoji  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
open file folder emoji  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
open file folder emoji  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
open file folder emoji  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
open file folder emoji  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 --> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 --> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักจ้างทั่วไป