งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างบ้านนายวีรชาติ) บ้านขันหอม  หมู่ที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 

โครงการขยายท่อประปาภูเขาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตในหมู่บ้านถึงคลองชลประทาน บ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย) หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินทางไปที่ทำการเกษตร (ซอย 12) บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย) หมู่ที่ 1เชื่อมทางไปบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 ต่อจากเดิม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 14 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างถนนสายหลัก) บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 14 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างถนนลาดยางสายหลัก) บ้านสันกู่หมู่ที่ 4 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน (ซอย 6) บ้านสา หมู่ที่ 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 4) บ้านสา หมู่ที่ 3  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 4) บ้านป่าซางพัฒนา  หมู่ที่ 15  

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (สายหนองหอย) บ้านสาเจริญ หมู่ที่ 16

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่เจดีย์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ป่าช้า  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 12  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินทางไปที่ทำการเกษตร (ซอย 6 ริมทุ่ง) บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เจดีย์

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   รหัสสายทาง  ชร.ถ 104-07  สายทางบ้านขันหอม-บ้านสา-บ้านสาเจริญ  หมู่ที่ 2-3-16  ตำบลแม่เจด

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอย 6 ริมทุ่ง) บ้านสันมะนะ หมูที่ 6  ตำบลแม่เจดีย์ 

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1/2)  บ้านสันกู่  หมู่ที่  4  ตำบลแม่เจดีย์

รายงานผลกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอย 8)  บ้านป่าแงะ หมูที่ 5  ตำบลแม่เจดีย์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  (6 สายทาง) บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10  บ้านกู่ทอง  หมู่ที่  14  ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางทุ่ง) บ้านแม่ขะจาน  (สันลมจอย) หมู่ที่  1ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า  รพ.สต.ปางมะกาดถึงแยกม่อนวัดจุดที่ 2 บ้านห้วยน้ำกืน  หมู่ที่ 13  ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง   โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าหอพัก/ถนนสายหลัก  บ้านหนองบัว

(สันป่าก่อ) หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังทางเข้าพื้นที่ทำการเกษตร  สายห้วยเวียง  บ้านสันมะนะ  หมู่ที่ 6  ตำบลแม่เจดีย์   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 12  ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่  (เหมืองหลวง)  บ้านขันหอม  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง  โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่  (เหมืองลึก)  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 12  ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่  (เหมืองกลาง)  บ้านสา  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่  (เหมืองแพะ)  บ้านสา  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่  บ้านป่าแงะ  หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้า  รพ.สต.ปางมะกาดต่อจากเดิมถึงแยกม่อนวัดจุดที่  2  บ้านห้วยน้ำกืน  หมู่ที่  13  ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนาณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รหัสสายทาง  ชรถ.104-005  สายทางบ้านสา  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่เจดีย์