งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม