งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง(เดิม)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

 ที่มา

http://www.thongthinlaws.com/p/blog-page_30.html

http://www.local.moi.go.th/main_law.htm