งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566)

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล 

ให้รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบครึ่งปีแรก ประจำปี 2566

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล