งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู๋มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ พ.ศ. 2566

 

***************************************

คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์