งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน(รายไตรมาส)

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน(รายไตรมาส)

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ที่ 2 เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ที่ 3 เดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ที่ 2 เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ที่ 3 เดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566

..