งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา

ประวัติ

 

 orapin

นางสาวอรพินท์  คำเขียว 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
     

 jamrong

นางจำลองลักษณ์  อวดร่าง 

ครู คศ. ๑

janpen

นางจันทร์เพ็ญ  ทิว่อง
ครู คศ. ๑

 benjaporn

นางสาวเบญจพร  ต่ำคำดี 
เจ้าพนักงานธุรการ

     

pornpimon

นางสาวขวัญชาพร  สุกันทา 
ครูผู้ดูแลเด็ก

lida

นางลัดดา  แก้วบุญมา 
ครูผู้ดูแลเด็ก

saichon

          นางสายชล  เจริญบุญ 

            ครูผู้ดูแลเด็ก

     

 

laddawan

นางสาวลัดดาววัลย์  ฟังเย็น 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

eakchai

นายเอกชัย  ชัยนาม

 ครูผู้ดูแลเด็ก

 5542 optimized

นางบุษยา ธรรมวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

45992 optimized 

นางลาวัลย์  สิทธิยศ

ครูผู้ดูแลเด็ก  

 

5548 optimized 

นางสาววรารัตน์  จอมธรรมรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป