งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

2.กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

3.กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

4.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง นโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

5.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง นโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ. 2565

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2565

1. การเลือกตั้งนายก อบต.

2. สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Line อบต.แม่เจดีย์

line

2024 01 30 13 13 54

2024 01 30 13 13 59

2024 01 30 13 13 56