งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

2.กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

3.กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

4.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง นโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

5.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง นโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ. 2565

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2565

1. การเลือกตั้งนายก อบต.

2. สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019