งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ติดต่อเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
                     ที่ตั้ง :  เลขที่ 64 หมู่ที่ 12
                  หมู่บ้าน : บ้านใหม่พัฒนา
                     ถนน : เชียงราย - วังเหนือ
                    ตำบล : แม่เจดีย์
                   อำเภอ : เวียงป่าเป้า
                   จังหวัด : เชียงราย
           รหัสไปรษณีย์ : 57260
                  ประเทศ : ไทย
        เบอร์โทรติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

                         053-789628

                  กองคลัง : 053-789628 ต่อ 14
                สำนักปลัด : 053-789628 ต่อ 15
          กองการศึกษาฯ : 053-789628 ต่อ 16
                  กองช่าง : 053-789628 ต่อ 17
             งานป้องกันฯ 053-789628 ต่อ 18
        งานจัดเก็บรายได้ : 053-6789628 ต่อ 19
                      FAX :  053-789602
                      โทรศัพท์มือถือ
                     นายก : 08-9855-8478
                  E-mail :  saraban_06571109@dla.go.th
               Web site :  http://www.maejd.go.th

 

 

 

 

แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ตาม google map

 

19 

 

map