งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริการกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เป็นด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในหมวด 5 และหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทนไว้ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบกับตามความในมาตรา 59 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ อีกทั้งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2558 ได้กำหนดแนวทางการรักษาราชการแทนหรือการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนไว้นั้น