งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้านถึงคลองชลประทานบ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย) หมู่ที่ 1

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้านถึงคลองชลประทานบ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย) หมู่ที่ 1