งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 ที่มา

http://www.thongthinlaws.com/p/blog-page_30.html

http://www.local.moi.go.th/main_law.htm