งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

bank1

    นางสาวกฤษณา  นามวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
   

 

bank1

 

(ว่าง)

องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 


 

 

 janjira

นางสาวจันจิรา บริบูรณ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน