งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

15 optimized 1 1 1

    นางสาวกฤษณา  นามวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
    

5532 1

             (นางมัฐกาญจน์ แก้วก้อ)

องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 


 

 

 janjira

นางสาวจันจิรา บริบูรณ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน