งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

15 optimized 1 1 1

    นางสาวกฤษณา  นามวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
 

 janjira

นางสาวจันจิรา บริบูรณ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน