งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 

 tawin

นายถวิล  ทานศิลา
นายก อบต.แม่เจดีย์

        Tel. 08-1530-8630

 
     

 saripon

นายสริภณ  จันทร์ติ๊บ
รองนายก อบต.แม่เจดีย์

     

bank

นายจรัญรวี  สารพันธ์
เลขานุการนายก อบต.

       

prayad

นายประหยัด  ยาวิราช
รองนายก อบต.แม่เจดีย์