งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

..ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างบ้านนายวีรชาติ) บ้านขันหอม  หมู่ที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 

โครงการขยายท่อประปาภูเขาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตในหมู่บ้านถึงคลองชลประทาน บ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย) หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินทางไปที่ทำการเกษตร (ซอย 12) บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย) หมู่ที่ 1เชื่อมทางไปบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 ต่อจากเดิม

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 14 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างถนนสายหลัก) บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 14 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างถนนลาดยางสายหลัก) บ้านสันกู่หมู่ที่ 4 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน (ซอย 6) บ้านสา หมู่ที่ 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 4) บ้านสา หมู่ที่ 3  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 4) บ้านป่าซางพัฒนา  หมู่ที่ 15  

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (สายหนองหอย) บ้านสาเจริญ หมู่ที่ 16

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์