งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

1.แบบคำร้องทั่วไป

2.แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 

  ** เอกสารประกอบการยื่นคำขอทำบัตรคนพิการ**

      1.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ  จำนวน 1 ใบ

      2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ใบ

      3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ

      4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

      5.เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ ตัวจริง จำนวน 1 ชุด

      6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ

      7.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ (ถ้ามี) (ผู้ดูแลต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน) จำนวน 1 ใบ

4.แบบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ

5.หนังสือขอความอนุเคราะห์

6.บันทึกการตรวจหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

7.ใบยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์