งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

นตบญญต

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บรหาร

โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลและสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยบริหารงานได้ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีวาระการทำงาน ๔ ปี
๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต มีวาระการทำงาน ๔ ปีเช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

strOfficeN 1 new page 0001

strOfficeN 1 new page 0002

003 1

004 2

005 1

 

 006 1

007 1

Line อบต.แม่เจดีย์

line

2024 01 30 13 13 54

2024 01 30 13 13 59

2024 01 30 13 13 56