กองการศึกษา

กองการศึกษา

ประวัติ

 

 orapin

นางสาวอรพินท์  คำเขียว 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
     

 benjaporn

นางสาวเบญจพร  ต่ำคำดี 
เจ้าพนักงานธุรการ

janpen

นางจันทร์เพ็ญ  ทีว่อง
ครูผู้ดูแลเด็ก

jamrong

นางจำลองลักษณ์  อวดร่าง 
ครูผู้ดูแลเด็ก

     

suttida

นางสุทธิดา  จันต๊ะนัน 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

pornpimon

นางสาวพรพิมล  สุกันทา 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

nittaya

นางนิตยา  เดชบุญมาก 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

     

 saichon

นางสายชล  เจริญบุญ 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 lida

นางลิดา  แก้วบุญมา 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 eakchai

นายเอกชัย  ชัยนาม 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

     
 

 kittitach

นายกิตติธัช  นาคบุญตัน
พนักงานจ้างทั่วไป