งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา

ประวัติ

 

 orapin

นางสาวอรพินท์  คำเขียว 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
     

 jamrong

นางจำลองลักษณ์  อวดร่าง 

ครู คศ. ๑

janpen

นางจันทร์เพ็ญ  ทิว่อง
ครู คศ. ๑

 benjaporn

นางสาวเบญจพร  ต่ำคำดี 
เจ้าพนักงานธุรการ

     

suttida

นางสุทธิดา  ใจปิน 
ครูผู้ดูแลเด็ก

pornpimon

นางสาวขวัญชาพร  สุกันทา 
ครูผู้ดูแลเด็ก

lida

นางลัดดา  แก้วบุญมา 
ครูผู้ดูแลเด็ก

     

 saichon

นางสายชล  เจริญบุญ 
ครูผู้ดูแลเด็ก

laddawan

นางสาวลัดดาววัลย์  ฟังเย็น 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 eakchai

นายเอกชัย  ชัยนาม 

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางลาวัลย์  สิทธิยศ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางบุษยา  ธรรมวงค์

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรารัตน์  จอมธรรมรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป