งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

สำนักปลัด

......................................  bank1 ...........................................
 

นางสาวกฤษณา  นามวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แม่เจดีย์

 
     
 

bank1

(ว่าง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 

 

     
 

bank1

(ว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่เจดีย์

 
     

kasen

นายคเชนทร์  ทิพย์คำ

นักทรัพยากรบุคคล

nattawit

นายณัฐวิทย์  เปลี่ยววิญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      96682

        นายวีรชัย  นันตาวงค์

         นักจัดการงานทั่วไป 

     
 siriporn

นางสาวศิราพร มีบุญ 
นักพัฒนาชุมชน

bank1

พ.จ.ท.อนุสรณ์  จันต๊ะเทพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

bank1  (ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

     
bank1

นางสาวชไมพร  ใจดี

พนักงานจ้างทั่วไป

jutima

นางสาวจุฑามาศ  มงคลไชยสิทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป 

 

bank1

นายจักรชัย  ใจดี

พนักงานจ้างทั่วไป

         

     

nattapon

นายณัฐพล  ต้องใจ

พนักงานจ้างทั่วไป

   bank1

นายวิวัฒน์  อินต๊ะวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป

supon

นายสุพล  หล้าปา

พนักงานจ้างทั่วไป