งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

สำนักปลัด

......................................  15 optimized 1 1 1 ...........................................
 

นางสาวกฤษณา  นามวงศ์

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
     
 

5532 1

นางมัฐกาญจน์  แก้วก้อ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 

 

     
 

bank1

(ว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่เจดีย์

 
     

kasen

นายคเชนทร์  ทิพย์คำ

นักทรัพยากรบุคคล

nattawit

นายณัฐวิทย์  เปลี่ยววิญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   96682

        นายวีรชัย  นันตาวงค์

         นักจัดการงานทั่วไป 

     
 siriporn

นางสาวศิราพร มีบุญ 
นักพัฒนาชุมชน

5534

พ.จ.ท.อนุสรณ์  จันต๊ะเทพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

bank1  (ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

     

6 optimized

  นางสาวชไมพร  ใจดี

   พนักงานจ้างทั่วไป

jutima

นางสาวจุฑามาศ  มงคลไชยสิทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป 

33 optimized

นายจักรชัย  ใจดี

     พนักงานจ้างทั่วไป    

     

nattapon

นายณัฐพล  ต้องใจ

พนักงานจ้างทั่วไป

   bank1

นายวิวัฒน์  อินต๊ะวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป

supon

นายสุพล  หล้าปา

พนักงานจ้างทั่วไป