สำนักปลัด

......................................  p00 ...........................................
 

นายอนันต์ชัย เบ้าทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
     
 

nattaporn 

นางสาวณัทภร ไชยวงค์เจ้า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
     
 

rojana

นาสาวรจนา  เชื้อเมืองพาน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่เจดีย์

 
     

kasen

นายคเชนทร์  ทิพย์คำ

นักทรัพยากรบุคคล

nattawit

นายณัฐวิทย์  เปลี่ยววิญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

weerachai

นายวีรชัย  นันตาวงค์

นักจัดการงานทั่วไป

     

nattapon

นายณัฐพล  ต้องใจ

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

พ.อ.อ.พร้อมพงษ์  สุวรรณ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

chanantida

นางสาวชนัญธิดา ปาระมีแจ้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

     

pratom

นายประฐม  อ้วนล่ำ

พนักงานจ้างทั่วไป

chanon

นายชานนท์  ใจสุภา

พนักงานจ้างทั่วไป

 orrawan

นาสาวอรวรรณ  สิทธิปัญญา

พนักงานจ้างทั่วไป

     

supon

นายสุพล  หล้าปา

พนักงานจ้างทั่วไป

wanchai

นายวันชัย  หมื่นคำลือ

พนักงานจ้างทั่วไป