งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

สำนักปลัด

 

 

     Scan21       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

 
     
 

5532 1

นางมัฐกาญจน์  แก้วก้อ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

TEL. 062-9461539

 

 

     
 

bank1

(ว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่เจดีย์

 
     

kasen

นายคเชนทร์  ทิพย์คำ

นักทรัพยากรบุคคล

nattawit

นายณัฐวิทย์  เปลี่ยววิญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   96682

        นายวีรชัย  นันตาวงค์

         นักจัดการงานทั่วไป 

     
 siriporn

นางสาวศิราพร มีบุญ 
นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

  

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


bank1       (ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

     

6 optimized

  นางสาวชไมพร  ใจดี

   พนักงานจ้างทั่วไป

jutima

นางสาวจุฑามาศ  มงคลไชยสิทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป 

  33 optimized   นายจักรชัย  ใจดี

  พนักงานจ้างทั่วไป    


 

         supon.png                                       นายสุพล  หล้าปา

             พนักงานจ้างทั่วไป