งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านขันหอม-บ้านสา-บ้านสาเจริญ ตำบลแม่เจดีย์

4.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ป่าช้า  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 12

 

5.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า)