กองคลัง

กองคลัง

 siriporn

นางสาวศิราพร มีบุญ 
นักวิชาการพัสดุ

 sombat

นายสมบัติ  จันรส 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 wacharin

นางสาววัชรินทร์  คำพรหม 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

     

 naraumon

นางสาวนฤมล  กันธิ 
พนักงานจ้างทั่วไป

pattama

นางสาวปัทมา  หวันแสง
พนักงานจ้างทั่วไป

jutima

นางสาวจุติมาพร  มงคลไชยสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

     
 

sunarin

นางสาวสุนารินทร์  ใจสุภา 
พนักงานจ้างทั่วไป