งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

กองคลัง

กองคลัง

 

 

 bank1

             (ว่าง)

     ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     

 sombat

     นายสมบัติ  จันรส

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  5533 

   นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรียา 

       นักวิชาการพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    นางสาววิรินทร์ ปานแก้ว

   นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวจิราภา กัลยาวุฒิ

เจ้าพนักงานการเงืนและบัญชี

 

 wacharin.png 

   นางสาววัชรินทร์  คำพรหม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 naraumon.png

         นางสาวนฤมล  กันธิ

       พนักงานจ้างทั่วไป

  pattama.png

     นางสาวปัทมา  หวันแสง 

พนักงานจ้างทั่วไป