งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต

รายงานผลสรุปการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) รอบ 6 เดือน