งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- แผนการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) อบต.แม่เจดีย์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) อบต.แม่เจดีย์
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566
ฐานข้อมูลผู้พิการ ปีงบประมาณ 2566
- ฐานข้อมูลนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนปีการศึกษา 2566