งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 11 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 11 โครงการ

 

1. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ลพร้อมอุปกรณ์ ที่สาธารณะ หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
   
 2. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบร์พร้อมอุปกรณ์ บ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย) หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เจดีย์
   
3. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบร์พร้อมอุปกรณ์ บ้านขันหอม หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เจดีย์
   
4. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านสา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เจดีย์
   
5. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เจดีย์
   
6. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เจดีย์
   
7. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านหนองบัว (สันป่าก่อ) หมู่ที่ ๑๐  ตำบลแม่เจดีย์
   
8. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบร์พร้อมอุปกรณ์ บ้านกู่ทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่เจดีย์
   
9. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบร์พร้อมอุปกรณ์ บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เจดีย์
   
10. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบร์พร้อมอุปกรณ์ บ้านสาเจริญ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่เจดีย์
   
11. การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เจดีย์

Line อบต.แม่เจดีย์

line

2024 01 30 13 13 54

2024 01 30 13 13 59

2024 01 30 13 13 56