งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภายในอาคารสำหรับคนพิการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภายในอาคารสำหรับคนพิการ ณ หน้าห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

Scan2