งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย) หมู่ที่ 1 เชื่อมทางไปบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 ต่อจาดเดิม

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านแม่ขะจาน  (สันลมจอย)  หมู่ที่  1  เชื่อมทางไปบ้านสันมะนะ   หมู่ที่ 6  ต่อจาดเดิม