งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางและเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านขันหอม-บ้านสา-บ้านสาเจริญ ตำบลแม่เจดีย์

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางและเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางบ้านขันหอม-บ้านสา-บ้านสาเจริญ  ตำบลแม่เจดีย์

Line อบต.แม่เจดีย์

line

2024 01 30 13 13 54

2024 01 30 13 13 59

2024 01 30 13 13 56