งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเคพซิลโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านป่าแงะ-พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเคพซิลโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านป่าแงะ-พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย