งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

งบประมาณ

งบประมาณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๒ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามรายละเอียดแนบมานี้

..