งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ฯ

มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

Line อบต.แม่เจดีย์

line

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 ที่มา

http://www.thongthinlaws.com/p/blog-page_30.html

http://www.local.moi.go.th/main_law.htm