งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน นั้น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

17435982 1556773724363422 3401767629547192452 o